1. Algemeen

1.1 In deze abonnementsvoorwaarden wordt aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

Abonnee

Diegene die met Washers een abonnementsovereenkomst heeft gesloten.

Abonnement

De overeenkomst tussen Washers en de abonnee tot het onbeperkt wassen van het voertuig tegen maandelijkse betaling onder de voorwaarden zoals hierna omschreven.

Wasstraat

Een vestiging van Washers.

1.2  Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen de abonnee en Washers.

1.3  Op de rechtsbetrekking tussen Washers en de abonnee zijn tevens van toepassing de Algemene voorwaarden BOVAG Autowasbedrijven.

1.4  Washers behoudt zich het recht voor deze abonnementsvoor- waarden te wijzigen. Washers stelt de abonnee hiervan één maand voordat de wijziging van kracht wordt per email dan wel per post op de hoogte en stuurt de abonnee de nieuwe voorwaarden toe. Washers mag er daarbij van uitgaan dat de abonnee Washers van eventuele wijzigingen in adres, e-mailadres, telefoon dan wel bankrekeningnummer op de hoogte houdt, zoals bedoeld in artikel 10.1.

 1. Inhoud abonnement Washers Onbeperkt

2.1 Het abonnement is voertuig- en kentekengebonden en niet overdraagbaar.

2.2 Onder onbeperkt wassen wordt verstaan dat de abonnee onbeperkt gebruik mag maken van de diensten zoals overeengekomen in het abonnement, mits er sprake is van normaal consumentengebruik.

2.3 Het abonnement geeft de abonnee gedurende de looptijd van het abonnement het recht op het onbeperkt wassen van het voertuig op alle vestigingen van Washers met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

2.4 Washers behoudt zich het recht voor een abonnement te weigeren van personen van wie eerder een abonnement is beëindigd conform artikel 5.3.

2.5 Het abonnement is niet bedoeld voor voertuigen die worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals groen kenteken (garages) of blauw kenteken (taxi’s).

 1. Totstandkoming overeenkomst Washers Onbeperkt

3.1 Een abonnement kan online worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier en door de betaling van de eerste maandtermijn.

3.2 Wanneer een klant het abonnement online aangaat, dan heeft de klant het recht het abonnement te beëindigen binnen veertien (14) dagen. De klant kan het abonnement niet meer beëindigen op grond van de vorige zin na de eerste keer dat de klant gebruik heeft gemaakt van het abonnement.

 1. Duur van het abonnement

4.1 Het abonnement wordt aangegaan voor een minimale abonnementsperiode van tenminste twee maanden in combinatie met één kenteken, met uitzondering van het bepaalde in artikel 5.3 t/m 5.5.

4.2 Het abonnement wordt opgezegd conform de artikelen 5.1 en 5.2.

 1. Opzeggen abonnement

5.1 Het Washers Onbeperkt abonnement kan te allen tijde worden opgezegd tot tien (10) werkdagen voor expiratiedatum van het abonnement. Nadat de abonnee heeft opgezegd, kan deze zoals overeengekomen de diensten gebruiken tot het einde van de gefactureerde/betaalde periode. Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet gerestitueerd en biedt Washers Onbeperkt geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke perioden van Washers Onbeperkt.

5.2 De abonnee kan het Washers Onbeperkt abonnement zelf beëindigen door in te loggen op het onlineaccount via www.washers.nl en gebruik te maken van de beëindigingsbutton waarna het account automatisch wordt afgesloten aan het einde van de huidige betaalde periode. Opzeggen kan tevens schriftelijk door een brief te richten aan: Washers, Sionsdreef 1, 2635 BS Den Hoorn Zuid-Holland.

Opzeggen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan klantenservice@washers.nl onder vermelding van de naam en het kenteken van de abonnee. De abonnee ontvangt uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen per e-mail een bevestiging van de opzegging.

5.3 Washers behoudt zich het recht voor het abonnement per direct op te zeggen indien de abonnee onjuiste gegevens heeft verschaft, fraude pleegt in het gebruik van Washers Onbeperkt of niet heeft voldaan aan de betalingsplicht in Artikel 8.

5.4 Indien het abonnement op grond van artikel 5.3 is opgezegd en de minimale abonnementsperiode nog niet is verlopen, is de abonnee gehouden om een vergoeding te betalen voor de resterende minimale abonnementsperiode. De abonnee heeft geen recht op restitutie van reeds betaald abonnementsgeld.

5.5 In gevallen waarin het abonnement op grond van artikel 5.3 is opgezegd, behoudt Washers zich het recht voor de voormalige abonnee te weigeren om een nieuw abonnement af te sluiten.

 1. Klachten

6.1 De abonnee heeft recht om het voertuig waarvan het kenteken geregistreerd is, onbeperkt te wassen bij een Washers wasstraat met het wasprogramma waarvoor het abonnement geldt.

6.2 Het Washers Onbeperkt abonnement is te gebruiken in elke vestiging van Washers.

6.3 De klant zal gebruik maken van het abonnement overeenkomstig een, naar het oordeel van Washers, fair use policy.

6.4 De klant kan het Washers Onbeperkt abonnement tussentijds online wijzigen. Een dergelijke wijziging gaat in op de eerste dag volgend op de maand waarin de klant de wijziging heeft aangevraagd.

6.5 Het abonnement van de klant wordt gekoppeld aan het kenteken van het voertuig van de klant. De wasstraten van Washers herkennen het kenteken. De klant kan op die manier gebruik maken van de wasstraten.

 1. Prijs

7.1 Washers behoudt zich het recht voor de prijs van het abonnement te wijzigen. Washers stelt de abonnee hiervan één maand voordat de prijswijziging van kracht wordt per e-mail dan wel per post op de hoogte.

7.2 Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

7.3 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

7.4 Restitutie van het abonnementsgeld is niet mogelijk, ook niet bij een storing of enige andere oorzaak van tijdelijke sluiting van de wasstraat.

 1. Betaling

8.1 Het abonnementsgeld wordt maandelijks via een automatische incasso afgeschreven van het bankrekeningnummer welke is gebruikt om het abonnement te activeren.

8.2 Door de eerste termijn te betalen (online via i-Deal, tegoed van de waspas of anders) of te betalen op locatie. (Contant, per bank, tegoed van de waspas of anders) of het abonnement te activeren via mijn Washers (klantenportaal) machtigt de abonnee Washers, dan wel een door Washers aan te wijzen derde, tot incasso van het abonnementsgeld.

8.3 De abonnementskosten voor het Washers onbeperkt abonnement worden maandelijks afgeschreven van het door abonnee gebruikte rekeningnummer zoals beschreven in art. 8.2 een week voor
de kalenderdag waarop het betalende gedeelte van het lidmaatschap is ingegaan. In sommige gevallen kan de betalings- datum worden verschoven, bijvoorbeeld als een bedrag niet via de betalingsmethode afgeschreven kon worden of als het betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt.

8.4 Indien de incasso, om wat voor reden dan ook, storneert behoudt Washers zich het recht voor haar verplichtingen onder het abonnement op te schorten en het Washers onbeperkt abonnement buiten werking te stellen. Het Washers onbeperkt abonnement wordt weer in gebruik gesteld zodra de abonnee het volledig verschuldigde abonnementsgeld heeft voldaan.De abonnee heeft geen recht op restitutie van abonnementsgeld over de periode dat het Washers onbeperkt abonnement buiten werking is geweest waardoor er uiteraard ook geen gebruik van is gemaakt.

8.5 Indien de abonnee niet tijdig kan voldoen/ voldoet aan de betalingsverplichtingen voortkomend uit deze voorwaarden, zal Washers de daardoor ontstane incassokosten en eventuele rentekosten verhalen op de abonnee. Tevens zal Washers de betalingsvordering overdragen aan een door haar aan te wijzen incassobureau. De kosten die Washers redelijkerwijs zal moeten maken als gevolg van deze niet nakoming van de abonnee, komen voor rekening van de abonnee.

 1. Wijziging kenteken

9.1 Een wijziging van het kenteken dient zo spoedig mogelijk in de portal gemeld te worden. Via de online omgeving kan de abonnee inloggen en de wijziging zelf doorvoeren. Wijzigingen kunnen tevens schriftelijk doorgegeven worden aan: Washers, Sionsdreef 1, 2635 BS Den Hoorn Zuid-Holland. Wijzigen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan klantenservice@washers.nl onder vermelding van de naam en het kenteken van de abonnee. De abonnee ontvangt uiterlijk binnen tien (10) werkdagen per e-mail een schriftelijke bevestiging van de wijziging.

9.2 De abonnee kan éénmaal per kalendermaand kosteloos het kenteken wijzigen met een maximum van drie wijzigingen per kalenderjaar.

9.3 Bij meer wijzigingen dan genoemd in artikel 9.2 dient de klant aan Washers € 8,50 per extra wijziging te betalen.

9.4 De abonnee heeft een recht op restitutie van abonnementsgeld/ betaalde kosten over de periode dat het Washers onbeperkt abonnement niet kan worden gebruikt vanwege een kenteken- wijziging.

 1. Klantgegevens

10.1 De abonnee houdt Washers onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de abonnee, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het e-mailadres, het telefoonnummer, dan wel het bankrekeningnummer. Wijzigingen in persoonsgegevens dienen zo spoedig mogelijk in de portal gemeld te worden. Door in te loggen op de pagina www.Washers.nl kan de abonnee de wijzigingen zelf doorvoeren. Wijzigingen kunnen tevens schriftelijk gericht worden richten aan: Washers, Sionsdreef 1, 2635 BS Den Hoorn Zuid-Holland. Wijzigen via e-mail wordt als gelijkwaardig beschouwd, mits gericht aan klantenservice@washers.nl onder vermelding van de naam en het kenteken van de abonnee. De abonnee ontvangt uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen per e-mail een schriftelijke bevestiging van de wijziging.

10.2 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Washers zich aan de geldende regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Washers zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook onze privacy-verklaring.

 1. Inschakelen derden

11.1 Washers heeft het recht om bij de uitvoering van het abonnement derden in te schakelen.

11.2 Het is abonnee niet toegestaan om het abonnement over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Washers.

 1. Wachtwoorden en account-toegang

De abonnee die het Washers abonnement heeft afgesloten en de abonnementskosten betaald heeft online toegang door in te loggen op www.Washers.nl/abonnement en daardoor de controle over het Washers Onbeperkt abonnement.

 1. Overige bepalingen en toepasselijk recht

13.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Washers en de abonnee is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om wat voor reden dan ook ongeldig of nietig mocht zijn dan wel mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een vervangende bepaling waarbij het doel en de strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt behouden.